Hållbarhet

Investeringar som gör nytta

Högsta klassen av hållbar fond 

Havsfonden klassificeras som en artikel 9 fond, vilket betyder att den uppfyller de högsta kraven i EU:s regelverk för hållbara fonder, SFDR. Grundkravet är att fonden ska ha hållbara investeringar som mål. 

Havsfondens syfte beskrivs i fondbestämmelserna och är att göra investeringar i bolag vars produkter och tjänster bidrar till att uppnå FN:s globala mål för utveckling avseende mål #6 säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla”, mål #13 vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvensersamt mål #14 bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.”

Tre strategier för hållbara investeringar 

Havsfonden har tre strategier för att säkerställa att investeringarna är hållbara. 

1. Välja in bolag

Havsfonden väljer ut bolag som tillhandahåller tjänster eller produkter som bidrar till att nå fondens syfte att stärka de globala målen #6, #13 och #14. Entropics samarbetar med företag som är ledande inom forskning, analys, klassificering av bolags arbete inom ESG, urval, utvärdering av av bolag med havstema och löpande bevakning av bolag med havsinriktning.

2. Välja bort bolag 

Havsfonden har en strikt exkluderingspolicy som innebär att följande verksamheter exkluderas: 

 • Utvinning av fossila bränslen och understödjande verksamheter 
 • Energiproduktion som inte är i enlighet med Parisavtalets tvågradersscenario 
 • Kontroversiella vapen (exempelvis personminor och icke-konventionella vapen) 
 • Spelverksamhet 
 • Kontroversiella produkter (tobak, alkohol, pornografi) 

På bolagsnivå exkluderas företag som bryter mot internationella normer: 

 • Respekt för mänskliga rättigheter, såsom de definieras i Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna 
 • Respekt för arbetares rättigheter, som de definieras i de åtta grundläggande konventionerna som identifierats av Internationella arbetsorganisationen 
 • Respekt för ursprungsbefolkningars rättigheter, som de definieras i Förenta Nationernas deklaration om ursprungsbefolkningars rättigheter
 • Inte systematisk skada naturen eller människors hälsa 
 • Inte engagera sig i korruption eller mutor
 • Respekt för rättsstaten 

3. Påverkan

Havsfonden använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor. Fonden arbetar med externa experter i påverkansarbetet och utnyttjar sin rösträtt när fondens ägarandel i bolag är tillräckligt stor. Förvaltningsbolaget har samarbeten med organisationer och kan påverka genom bolagsdialoger och ägarstyrningsarbete. Det kan vara dialoger på grund av en händelse som uppmärksammar brister i bolagen. Det kan också var situationer när vi aktivt undersöker en sakfråga och bolagens agerade. Arbetet sker av förvaltningsbolaget Entropics och i samarbeten med partners.